jump to navigation

OCENA RYZYKA

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca:

W celu spełnienia ww. obowiązku należy ustalić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, ekspozycję, zagrożenie, skutki, profilaktykę, dokonać oceny ryzyka itp.

W ramach swojej działalności przeprowadzam ocenę ryzyka zawodowego: